Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. ЭндокринологияСкачать 1.8 Mb.
страница 6/18
Дата 25.08.2016
Размер 1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

336) Hiperparatiroid zamanı aşağıdakı hallardan hansı baş vermir?
A) Osteomalyasiya

B) Tetaniya

C) Hiperkalsemiya

D) Metastatik kalsifikasiya

E) Kompression sınıq
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М. 2008
337) Hipokalemiya zamanı aşağıdakılardan hansı olmur?
A) Əzələ zəifliyi

B) Poliuriya

C) Polidipsiya

D) Aritmiya

E) Tetaniya
Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov, Endokrinologiya, Bakı. 2006.
338) Psevdohipoparatireoza xas olan əsas xüsusiyyət nədir?
A) Qanda parathormonun aşağı olması

B) Qanda kalsiumun artması

C) Parathormonun qanda artması

D) Qanda parathormonun normal göstəriciləri

E) Sidiklə kalsiumun ekskresiyasının artması
Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov, Endokrinologiya, Bakı, 2006.
339) Hipoparatireozun laborator əlamətlərinə aiddir?
A) EKQ-da T dişciyinin enməsi

B) Hipokalsemiya

C) Fosforun sidiklə sutkalıq eksresiyasının artması

D) Hiperkalsemiya

E) Qanda fosforun səviyyəsinin enməsi
Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov, Endokrinologiya, Bakı, 2006.
340) Birincili hiperparatireoz nəyin nəticəsində meydana gəlir?
A) Qalxanabənzər ətraf vəzlərə qansızma

B) Sadalananların hamısı

C) Qalxanabənzər ətraf vəzlərə olan metastaz nəticəsində

D) Qalxanabənzər ətraf vəzlərin amiloidozu

E) Qalxanabənzər ətraf vəzlərin adenomatozu
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М. 2008
341) Parathormon nə ilə xarakterizə olunur?
A) Zülal tərkibli hormondur

B) Kalsiumun sorulmasını ləngidir

C) Kalsiumun sidiklə ekskresiyasını artırır

D) Heç biri düzgün deyil

E) Steroid tərkibli hormondur
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М. 2008
342) Parathormon haqqında hansı doğrudur?
A) Kalsiumun böyrəyin proksimal kanal reabsorbsiyasını stimulə edir

B) Fosforun kanal reabsorbsiyasını artırır

C) Yuxarıda sadalananların heç biri düzgün deyil

D) Kalsiumun nazik bağırsaqlardan sorulmasını ləngidir

E) böyrəyin distal kanalından reabsorbsiyasını stimulə edir
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М. 2008
343) Timomeqaliyanın kliniki simptomlarına hansı aid deyil?
A) Stridor

B) Perioral sianoz

C) Tərləmə

D) Arterial hipertenziya

E) Doğulanda artıq çəki
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
344) Timomeqaliyanın neçə böyümə dərəcəsi var?
A) 4

B) 2


C) 6

D) 5


E) 3
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
345) Timomeqaliyanın müalicəsi zamanı istifadə olan preparatlar hansılardır?
A) Ca prepatları

B) Antibiotiklər

C) Antihipertenziv preparatlar

D) Qlyukokortikoidlər

E) Tireoid hormonlar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
346) Timomeqaliyanın müalicəsi zamanı istifadə olmayan preparatlar hansılardır?
A) Antibiotiklər

B) Qlisiram

C) Ascorbin turşusu

D) Adaptogenlər

E) Qlyukokortikoidlər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
347) İnsulin reseptorların sayı hansı hallarda azalır?
A) Piylənmə, 2 tip Şəkərli diabet, Akromeqaliya, İtsenko-Kuşınq xəstəliyi və uzun müddət qlyukokortikoidlərlə müalicə zamanı

B) Hipotireoz və uzun müddət qlyukokortikoidlərlə müalicə zamanı

C) Kaxeksiya, 1 tip Şəkərli diabet və Konn sindromu zamanı

D) 2 tip Şəkərli diabet və anemiya zamanı

E) İtsenko-Kuşınq xəstəliyi və uzun müddət antihipertenziv müalicə zamanı
Ədəbiyyat: И.И. Дедов, В.В. Фадеев. Введение в диабетологию. Руководство для врачей. М. Берег, 1998.
348) 2 tip şəkərli diabet zamanı müvəqqəti insulinoterapiyaya qöstərişlər?
A) Peroral şəkərsalıcı preparatlara mütləq əks qöstərişlər

B) LADA tip Şəkərli diabet

C) C-peptidin miqdarının kəskin azalması

D) Peroral şəkərsalıcı preparatlara müvəqqəti əks qöstərişlər, uzun müddət sürən iltihabi proseslər

E) Qeyri-proliferativ diabetik retinopatiya, kiçik cərrahi əməliyatlar, piylənmə
Ədəbiyyat: И.И. Дедов, В.В. Фадеев. Введение в диабетологию. Руководство для врачей. М. Берег, 1998.
349) Mədəaltı vəzin Langerqans adacıqlarında hansı hormon ifraz olunmur?
A) Adiuretin

B) Pankreatik polipeptid

C) Somatostatin

D) İnsulin

E) Qlükaqon
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
350) İnsulin çatışmamazlığı zamanı müşahidə olunur?
A) Hipoqlikemiya, qlyukaqonun sintezinin artması

B) Hiperqlikemiya, keton cisimlərinin yaranmasının və qlikogen sintezinin azalması

C) Hiperqlikemiya, keton cisimlərinin artması, qlikogen sintezinin azalması

D) Qlikogen və qlyukaqonun sintezinin artması

E) Hipoqlikemiya, keton cisimlərinin və qlikogen sintezinin azalması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
351) İnsulin çatışmamazlığı zamanı müşahidə olunur?
A) Hiperqlikemiya, hiperketonemiya, qara ciyərin piyli infiltrasiyası

B) Hipoqlikemiya, hiperketonemiya, qaraciyərin piyli infiltrasiyası

C) Efirləşməmiş yağ turşularının əmələ gəlməsi

D) Hiperqlikemiya, keton cisimlərinin yaranmasının və qlikogen sintezinin azalması

E) Hiperqlikemiya, hipolipoproteinemiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
352) Yeniyetmələrdə şəkərli diabet aşağıdakı hansı səbəblərdən yaranır?
A) İrsi meyillik, piylənmə

B) Anomal quruluşlu insulin sintezi, piylənmə

C) İnsulinə qarşı reseptorların həssaslığının pozulması

D) Hipodinamik həyat tərzi

E) Mədəaltı vəzinin virusla zədələnməsi, insulin biosintezinin pozulması, mədəaltı vəzinin autoimmun zədələnməsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
353) Şəkərli diabetli xəstələrdə qaraciyərin ölçülərinin böyüməsinin səbəbi nədir?
A) Sirroz

B) Diabetik nefropatiya

C) Ürək çatışmazlığı

D) Hepatit

E) Piy hepatozu
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
354) Qanda qlükozanın normal bazal səviyyəsi (təmiz qlükozaya görə) nə qədərdir?
A) 2,7 – 5,5 mmol/l

B) 3,3 – 5,5 mmol/l

C) 3,8 – 6,7 mmol/l

D) 8,3 – 10,1 mmol/l

E) 6, 2 – 9,3 mmol/l
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
355) Sağlam şəxslərdə qlükoza ilə (peroral) yüklənmədən 2 saat sonra qanda qlükozanın maksimal səviyyəsi nə qədərdir?
A) 9,6 mmol/l

B) 7,22 mmol/l

C) 7,8 mmol/l

D) 10,1 mmol/l

E) 8,43 mmol/l
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
356) Şəkərli diabet zamanı ürək–damar sistemi tərəfindən olan pozğunluqlar hansılardır?
A) Ortostatik arterial hipertenziya

B) Taxikardiya, ortostatik arterial hipotenziya

C) Bradikardiya

D) Bradikardiya

E) Nəbz tezliyinin tənəffüs ritmindən aslılığı
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
357) Şəkərli diabet zamanı görmə orqanlarının zədələnməsinə daxil deyil?
A) Diabetik retinopatiya

B) Qlaukoma

C) İtdirsəyi

D) Buynuz qişasının distrofik dəyişiklikləri

E) Blefarit
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
358) Aşağıdakılardan hansı daha az antigen xüsusiyyətinə malikdir?
A) İribuynuzlu heyvanların insulini

B) Qoyun insulini

C) Balina insulini

D) İnsan insulini

E) Meymun insulini
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
359) Cərrahi əməliyyat zamanı şəkərli diabet xəstələrinin sutkalıq insulin dozası neçə V təşkil edir?
A) 1 V/kg

B) 0,3 V/kg

C) 0,6 V/kg

D) İnsulin çatışmazlığının dərəcəsindən asılı olaraq doza individual seçilir

E) 0,3 V/kg
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
360) Bu insulin preparatlarından hansı orta müddətli deyil?
A) Humulin NPH

B) Protofan

C) Humulin R

D) Lente


E) İnsulatard
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
361) Bu insulin preparatlarından hansı qeyri - zirvəsiz təsirə malikdir?
A) İnsulatard HM

B) Ultralente

C) Ultratard HM

D) Lantus

E) Aktrafan HM
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
362) Sutkalıq təsirə malik insulinlərə aiddir?
A) Monotard, Actrapid

B) Humulin NPH

C) Humulin R

D) Protafan, İnsulotard

E) Lantus, Levemir
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
363) Çox qısa təsirə malik olan insulin hansıdır?
A) Humulin R

B) Protafan

C) Humaloq

D) Lantus

E) Humulin NPH
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
364) Şəkərli diabet xəstələrinə sulfanilamid preparatları hansı hallarda təyin edilir?
A) Orta ağırlıqlı şəkərli diabet tip 2 zamanı

B) I mərhələli diabetik retinopatiya zamanı

C) Keçirilmiş hepatit zamanı

D) Şəkərli diabet tip 1 zamanı

E) III mərhələli diabetik nefropatiya zamanı
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
365) Biquanidlərin təyini aşağıdakı hallarda göstərişdir?
A) II tip şəkərli diabet piylənmə ilə birgə və piylənmə

B) Hipoqlikemiya

C) I tip şəkərli diabet

D) Toxuma hipoksiyası ilə müşayiət olunan xroniki xəstəliklər

E) Kaxeksiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
366) Biquanidlərin əlavə təsirinə hansı aid deyil?
A) Ağızda metallik dad

B) Süd turşulu asidoz

C) Dəri allergiyası

D) Dispesiya halları

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
367) Günün birinci yarısında orta hesabla insulinə olan tələbat nə qədərdir?
A) Sutkalıq dozanın 50%

B) Sutkalıq dozanın 30%

C) Sutkalıq dozanın 25%

D) Sutkalıq dozanın 70%

E) Sutkalıq dozanın 10%
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
368) Piylənmə hansı xəstəliklər üçün risk faktorudur?
A) Xroniki qastrit, xora xəstəliyi

B) Revmatoid artritlər, xroniki enterokolitlər

C) Böyrək daşı xəstəliyi, pnevmokoniozlar

D) Şəkərli diabet, İtsenko-Kuşınq xəstəliyi

E) Şəkərli diabet, ateroskleroz, öd daşı xəstəliyi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
369) Xəstənin hipoqlikemik komadan çıxarmaq üçün təyin edilən vasitələr?
A) 2 – 3 parça qənd per os

B) Qlukozanın 5% məhlulu d/a

C) Qlükozanın 5% məhlulu ə/d yeridilməsi

D) Qlukozanın 40% məhlulunun v/d yeridilməsi

E) Qlükozanın 40% məhlulunun ə/d yeridilməsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
370) İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet üçün xarakterik olan əlamətləri seçin?
A) Qlyukozuriya qeyd olunmur

B) Acqarına qlikemiya 5,5 mmol/l

C) Asetonuriya qeyd olunmur

D) Makroangiopatiyaların inkişaf etməməsi

E) Yeməkdən 2 saat sonra qlikemiya 7 mmol/l-dən çox deyil
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
371) Hiperosmolyar hiperqlikemik koma üçün xarakterikdir?
A) Hiperosmolyarlıq, hipoqlikemiya, hipernatriemiya,

B) Laktatasidoz, Kussmaul tipli tənəffüs

C) Hiponatriemiya, hiperosmolyarlıq, ketoasidoz

D) Hiperosmolyarlıq, hipernatriemiya, hiperqlikemiya

E) Ketoasidoz, hipoosmolyarlıq, hipoqlikemiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
372) İnsulindən aslı şəkərli diabet xəstələrdə davamlı (dayanaqlı) taxikardiya hansı üçün səciyyəvi deyil?
A) Hipotireoz

B) Ürək çatmamazlığı

C) Toksiki ur yanaşı xəstəlik kimi inkişaf edərsə

D) Avtonom neyropatiya

E) Hipoxrom anemiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
373) Şəkərli diabetin diaqnostikasında ən dəyərli üsul hansıdır?
A) Ac qarına qlükozanın təyini

B) Qulaq kirində qlükozanın təyini

C) HbA1c təyini

D) Fruktozaminin təyini

E) Postalimentar qlikemiyanın təyini
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
374) Diaqnostik sınaqların göstəricilərinə nə təsir göstərə bilməz?
A) Qlükokortikoidlərin, diuretiklərin qəbulu

B) Fiziki aktivlik

C) Qanda şəkərin təyin üsulu

D) Qan növü (kapillyar ya venoz)

E) Arterial təzyiq və bədən çəkisi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
375) Şəkərli diabet zamanı özünü idaretmə prisiplərinə hansı aid deyil?
A) Analizlərin nəticələrinin qeydiyatının aparılması

B) Ürək döyünmələrinin nəzarəti

C) AT və bədən çəkisinin nəzarəti

D) Qlyukozuriyanın və ketonuriyanın təyini

E) Komplayentliyin yüksək olması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
376) İnsulinoterapiyaya mütləq qöstərişlər hansılardır?
A) ÜİX kəskinləşməsi

B) Pəhrizin effektsizliyi

C) Xroniki piyelonefrit

D) MODY tip şəkərli diabet

E) Ketoasidoz, hamiləlik və doğuş
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
377) İnsulinə qarşı allerqiya yaranarsa nə etmək lazımdır?
A) İnsulin dozasının artırılması

B) İnsulin dozasının azalması

C) Antibiotikoterapiya

D) İnsulinin 1 saat ərzində qızdırılması

E) Antihistamin və kortikosteroid terapiya
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
378) Postinyeksiyon insulin lipodistrofiyaların yaranma səbəbi nədir?
A) İnyeksiya yerinin tez-tez dəyişilməsi, insulin iynəsinin dərialtı düşməsi.

B) İnsulinin növü, diabetin kompensasiyası, insulin iynəsinin kütləşməsi. isti insulinin vurulması

C) İnsulinin keyfiyyəti. diabetin kompensasiyası, arıqlama

D) Soyuq insulinin vurulması, diabetin dekompensasiyası, insulin iynəsinin əzələ daxili düşməsi

E) İnsulinin keyfiyyəti, inyeksiyanın yerinin dəyişilməməsi, soyuq insulinin vurulması, diabetin dekompensasiyası, insulin iynəsinin damara düşməsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
379) İnsulinin əlavə təsirləri hansılardır?
A) Akkomodasiyanın pozulması, ödemlər, hipoqlikemiya, allerqik reaksiyalar, lipodistrofiyalar

B) Baş ağrıları, halsızlıq, zəiflik

C) Hiperqlikemiya, arıqlama, əsəbilik

D) Hipoqlikemiya, ortostatik hipotenziya, yuxusuzluq

E) Akkomodasiyanın pozulması, ödemlər, hiperqlikemiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
380) İnsulinoterapiya zamanı görmə qabiliyətinin pozulması özünü necə büruzə verir?
A) Qanda şəkərin miqdarının azalması ilə qısa müddətli miopiyanın yaranması

B) Blefaritin yaranması ilə

C) Refraksiyanın dəyişilməsi, hipoqlikemiya nəticəsində qörmə qabiliyyətinin qısa müddətli itirilməsi ilə

D) Konyuktivitin inkişafı ilə

E) Xemozun yaradılması ilə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
381) Somodjı sindromu özünü necə büruzə verir?
A) Diabetin stabil gedişatı, gecə vaxtı hipoqlikemiyaların yaranması və bədən çəkisinin artması ilə

B) Gecə vaxtı hipoqlikemiyaların yaranması və dərinin quruluğu ilə

C) Diabetin labil gedişatı, gecə vaxtı hipoqlikemiyaların yaranması və bədən çəkisinin artması ilə

D) Diabetin labil gedişatı, gecə vaxtı hipeqlikemiyaların yaranması və bədən çəkisinin artması ilə

E) Diabetin labil gedişatı, gecə vaxtı hipoqlikemiyaların yaranması və bədən çəkisinin itirilməsi ilə
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
382) Şəkərsalıcı effektə aşağıdakılardan hansılar malikdir?
A) Arfazetin, zəncirotu, qaragilə yarpaqları

B) Moruq yarpaqları, kəklik otu

C) Zəncəfil yarpaqları, bağayarpağı

D) İtburnu yarpaqları, çay yarpaqları

E) Qızıl gül yarpaqları
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
383) Sulfanilamid preparatlarının şəkərsalıcı xüsusiyyətlərinə bunlardan hansı aid deyil?
A) İştahın azalması

B) Qlukozanın mənimsənilməsinin qaydaya düşməsi

C) İnsulin antaqonistlərinin təsirlərinin neytralizasiyası

D) İnsulinin təsirinin potensiyalaşması

E) Endogen insulin sekresiyasının artması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
384) Sulfanilamid törəmələrinin təsir mexanizmi hansıdır?
A) Qlükozanın bağısaqlarda absorbsiyasının azalması

B) İnsulinə qarşı toxuma reseptorlarının azalması

C) İştahanın azalması

D) Pankreasın β-hüceyrələrinin birbaşa stimulyasiyası, endogen insulinə qarşı insulinasılı toxumaların həssazlığının artması

E) Qlyukaqonun sintezinin stimulyasiyası
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
385) Sulfanilamid törəmələrinin qəbuluna göstəriş hansıdır?
A) Şəkərli diabet tip 1

B) Şəkərli diabet tip 2, steroid diabet

C) İnsulinrezistentlik

D) Qlükozaya tolerantlığın pozulması

E) Kaxeksiya
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
386) Aşağıdakılardan hansı sulfanilamid törəmələrinin təyininə əks göstəriş deyil?
A) Ketoasidoz

B) Diabetik nefropatiyanın 3 mərhələsi

C) Hamiləlik, doğuş və laktasiya

D) Qanın onkolojı xəstəlikləri

E) Şəkərli diabet tip 2
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
387) Hansı sulfanilamid törəməsi mədə - bağırsaq traktı ilə xaric olur?
A) Amaril

B) Qlibenklamid

C) Minidiab

D) Qlyurenorm

E) Diabeton
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
388) Bu peros şəkərsalıcı preparatlardan hansı angioprotektor xüsusiyyətlərə malikdir?

A) Novonorm

B) Qlikvidon

C) Metformin

D) Rosiqlitazon

E) Qliklazid


Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
389) Biquanidlərin təsir mexanizmi hansılardır?
A) Əzələ toxumasında qlyukozanın utilizasiyasının artması

B) Qlyukoneogenezin aktivasiyası

C) B-hüceyrələrin stimulyasiyası

D) Əzələ toxumasında qlyukozanın utilizasiyasının artması, insulin təsirinin artması

E) Qara ciyərdə qlyukozanın çoxalması
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
390) Biquabidlərin əlavə təsirlərinə hansılar aid deyil?
A) Süd-turşulu asidoz

B) Hiperqlikemiya

C) Dispeptik hallar

D) B-12 defisitli anemiya

E) Dərinin allerqik reaksiyası
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
391) Biquanidlərin təyininə əks qöstərişlər hansılardır?
A) Hamiləlik, ürək çatmamazlığı, ketoasidoz

B) Piylənmə

C) İkincili şəkərli diabet

D) 2 tip şəkərli diabet

E) İnsulinrezistentlik
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
392) Bu preparatlardan hansı biquanidlərə aiddir?
A) Qlibenklamid

B) Qlyukofaj

C) Qlipizid

D) Qlimepirid

E) Qlikvidon
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
393) Şəkərli diabet xəstələrində hamiləliyin saxlanılması üçün göstərişlərin genişlənməsinə nə mümkünat yaradıb?
A) İntensiv insulinoterapiya rejiminin tədbiqi, hamiləliyin planlaşdırılmaması, dozalanmış fiziki aktivliklik, hamiləlikdən əvvəl metabolizm proseslərin ideal kompensasiya

B) Hamiləliyin peroralşəkərasalıcı preparatlarla aparılması, hamiləliyin planlaşması, dozalanmış fiziki aktivliklik

C) İntensiv insulinoterapiya rejiminin tədbiqi, hamiləliyin planlaşması, dozalanmış fiziki aktivliklik, hamiləlikdən əvvəl metabolizm proseslərin ideal kompensasiya

D) İntensiv insulinoterapiya rejiminin tədbiqi, hamiləliyin planlaşması, hamiləlik zamanı qlikemiyanin dekompensasiyası

E) İntensiv insulinoterapiya rejiminin tədbiqi, hamiləlikdən əvvəl metabolizm proseslərin dekompensasiyası, hamiləlik zamanı qlikemiyanin dekompensasiyası
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
394) Qestasiyon şəkərli diabet üzrə risk qrupuna hansı qadınlar aiddirlər?
A) 4–kq aşağı uşaqlar dünyaya qətirmiş qadınlar

B) Bundan öncə hamiləlik zamanı qestasiyon diabet kecirmiş, 4–kq artıq uşaqlar dünyaya qətirmiş və irsiyatda şəkərli diabeti olan qadınlar

C) Bundan öncə hamiləlik zamanı toksikozlar kecirmiş qadınlar

D) Qec dogan qadınlar

E) Çox cavan qadınlar
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
395) Şəkərli diabeti olan qadınlarda hamiləliyin saxlanılmasına əks göstərişlər hansılardır?
A) Ağır nefropatiya, proliferativ retinopatiya, tez-tez təkrarlanan ketoasidotik hallar

B) Qeyri-proliferativ retinopatiya

C) Gənc yaş

D) Diabetik neyropatiya, qeyri-proliferativ retinopatiya

E) Tez-tez təkrarlanan hipoqlikemik hallar
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
396) Dölün hormonal fəaliyəti nəyin yaranmasına səbəb ola bilər?
A) Lipidlərin azalmasına

B) Keton cisimlərin azalmasına

C) Qadınlarda karbohidratlara qarşı tolerantlığın pozulmasına, qlyukozuriyaya, dölün kicik ölçüsünə

D) Erkən klimaksa

E) Qadınlarda karbohidratlara qarşı tolerantlığın pozulmasına, qlyukozuriyaya, fetopatiyaya
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
397) Şəkərli diabet fonunda qedən hamiləlik hansı ağırlaşmalara məruz qala bilər?
A) Bütün sadalananlar

B) Fetopatiya

C) Düşüklər, dölün tələf olması

D) Çoxsululuq

E) Qecikmiş toksikoz
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
398) Hestasiyon diabet zamanı hamilə qadınlara nə təyin edilir?
A) Biquanidlər

B) Sulfanilamid törəmələri

C) Prandial qlikemiyanın requlyatorları

D) Tiazolidindionlar

E) İnsulinoterapiya
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
399) Şəkərli diabeti olan xəstələrdə miokard infarktının kliniki gedişatının xüsusiyətləri hansılardır?
A) Mikroinfarktlar, aritmiyalar

B) İnfarktın tipik qedişatı (ağrı ilə)

C) Təkrari infarktın yaranmaması

D) Residivin yaranmaması

E) İnfarktın geniş yayılması, ürək çatmamazlığının əlamətlətinin meydana çıxması, tromboemboliyaların yaranması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©infoeto.ru 2022
обратиться к администрации
Как написать курсовую работу | Как написать хороший реферат
    Главная страница