Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. ЭндокринологияСкачать 1.8 Mb.
страница 8/18
Дата 25.08.2016
Размер 1.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

461) Lipoproteinlərin aşagıdakı növləri aterogen sayılmır?
A) Pre - b-lipoproteinlər

B) Flotirə edici lipoproteinlər

C) A - lipoproteinlər, xilomikronlar

D) Pre - b-lipoproteinlər və B-lipoproteinlər

E) B-lipoproteinlər
Ədəbiyyat: В.В.Маршал. Клиническая биохимия. «Медицина», Москва, 1999.
462) Hiperlipidemiyaya aşağıdakılardan hansı xas deyil?
A) Kapillyarlarda qan axınının ləngiməsi

B) Trombositlərin adqeziyasının artması, mikrotrombozların yaranması

C) Hüceyrə membranı və qan ilə oksiqen mübadiləsinin pozulması

D) Kapillyarlarda qan axınının sürətlənməsi

E) Qanın qatılığının artması
Ədəbiyyat: В.В.Маршал. Клиническая биохимия. «Медицина», Москва, 1999.
463) I tip hiperlipoproteinemiyanın klinik təzahürünə hansı aid deyil?
A) Hepatosplenomeqaliya

B) Dəri ksantomatozu

C) Ateroskleroz

D) Torlu qişanın lipemiyası

E) Dispeptik əlamətlər
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. «Белмедкнига», Витебск, 2001, том 3.
464) I tip lipoproteinemiya rast gəlinir?
A) Şəkərli diabet, alkoqol pankreatit, disproteinemiya

B) Şəkərsiz diabet, revmatoid artrit, kardiomiopatiya

C) Podaqra

D) Piyelonefrit, hipertoniya xəstəliyi

E) Ürəyin işemik xəstəliyi
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. «Белмедкнига», Витебск, 2001, том 3.
465) III tip hiperlipopteidemiya nə ilə xarakterizə olunmur?
A) Triqliseridlərin miqdarının azalması

B) Karbohidratlara qarşı tolerantlığın azalması

C) Triqliseridlərin miqdarının artması

D) Plazmada xolesterinin miqdarının artması

E) Flotirə edici lipoproteinlərin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. «Белмедкнига», Витебск, 2001, том 3.
466) IV tip hiperlipoproteinemiyaya xarakterik deyil?
A) Podaqra ilə birgə rast gəlməsi

B) İri arteriyaların zədələnməsi

C) Karbohidratlara qarşı tolerantlığın yüksəlməsi

D) Şəkərli diabetlə birgə rast gəlməsi

E) Stenokardiya tutmaları və miokard infarktı
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. «Белмедкнига», Витебск, 2001, том 3.
467) Aterosklerotik düyünün xüsüsiyyətlərini təsdiq etmir?
A) Düyünlərdə fibrinləşmə və kalsinasiya proseslərinin əmələ gəlməsi

B) Düyünlərdə trombotik kütlənin əmələ gəlməsi

C) Düyünün sovrulması

D) Ateromatoz kütlə tromboemboliyanın səbəbi ola bilər

E) Düyünlərdə qansızma
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. «Белмедкнига», Витебск, 2001, том 3.
468) Aşağıdakılardan hansının miqdarının artması ateroskleroz üçün xas deyil?
A) Triqliserid

B) β -l ipoproteinlər

C) Xolesterin

D) Fosfolipidlər

E) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər
Ədəbiyyat: В.В.Маршал. Клиническая биохимия. «Медицина», Москва, 1999.
469) Qlikoqenin toplanması xəstəliyində hansı əsas əlamətlər birgə rast gəlinir?
A) Splenomeqaliya və hiperqlikemiya

B) Hepatomeqaliya və hipoqlikemiya

C) Hepatomeqaliya və hiperqlikemiya

D) Hepatomeqaliya və makroqlossiya

E) Makroqlossiya və hipoqlikemiya
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. «Белмедкнига», Витебск, 2001.
470) Qlikogenin toplanması xəstəliyində əsasən hansı orqanlar zədələnir?
A) Əzələlər və sumuklər

B) Mədəaltı vəz və yumurtalıqlar

C) Qaraciyər və beyin

D) Mədəaltı vəz və beyin

E) Qaraciyər və əzələlər
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. «Белмедкнига», Витебск, 2001.
471) Sistenuriya nə ilə birgə rast gəlinir?
A) Sidiklə sistinin itirilməsi nətiçəsində qidalanmanın pozulması

B) Homosisteinuriya

C) Əqli çatmamazlığı ilə

D) Hidrosefaliya

E) Sidikdə heksoqonal kristalların əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: Е.И. Чазов. Руководство по внутренним болезням.
472) Amiloidoz diaqnozu təsdiq olunur?
A) Sidikdə Ben-Cons zulalın olması ilə

B) Düz bağırsağın bioptatının histoloji müayinəsi ilə

C) Konqo-rot sınağı ilə

D) Sümük iliyinin müayinəsi ilə

E) Klinik əlamətlər ilə
Ədəbiyyat: А.И Воробьёв. Справочник практического врача. «Медицина», Москва, 1990
473) Podaqralı xəstələrin qanında sidik turşusunun miqdarının artmasına gətirib çıxarmır?
A) Purin mübadiləsinin azalması

B) Böyrək ekskresiyasının azalması

C) Sidik turşusunun sintezinin artması

D) Plazma zulalları ilə əlaqəsinin artması

E) Purin mubadiləsinin artması
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. «Белмедкнига», Витебск, 2001. том 2
474) Podaqra üçün xarakterik deyil?
A) Qara ciyər zədələnməsi

B) Miozitlər

C) Oynaqların zədələnməsi

D) Böyrəyin zədələnməsi

E) Sidik turşusunun miqdarının artması
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. «Белмедкнига», Витебск, 2001. том 2
475) Kəskin podaqra artritində əsas faktor deyil?
A) Stress

B) Alkoqol qəbulu

C) Purinlə zənqin qida qəbulu

D) Rentqenoterapiya

E) Cərrahi əməliyyat
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. «Белмедкнига», Витебск, 2001. том 2
476) Aşağıdakılardan hansı hemoxromatozun xarakter əlaməti sayılmır?
A) Ürəyin zədələnməsi

B) Dəri piqmentasiyası

C) Oynaqların zədələnməsi

D) Hepatomeqaliya

E) Şəkərli diabet
Ədəbiyyat: А.И Воробьёв. Справочник практического врача. «Медицина», Москва, 1990
477) Hemoxromatoz zamanın dəmir daha çox harada toplanır?
A) Böyrəklərdə

B) Dalaqda

C) Qaraciyərdə

D) Dəridə

E) Tüklərdə
Ədəbiyyat: А.И Воробьёв. Справочник практического врача. «Медицина», Москва, 1990
478) Hemoxromatoz zamanı şəkərli diabetin səbəbi nədir?
A) Mədəaltı vəzin adacıq hüceyrələrində dəmirin toplanması

B) Mədəaltı vəzin aralıq axarlarının degenerasiyası

C) İnsulinin az ifrazı

D) Qara ciyərin zədələnməsi

E) Lanqerqans adacıqlarının sklerozu
Ədəbiyyat: А.И Воробьёв. Справочник практического врача. «Медицина», Москва, 1990
479) Hemoxromatoz zamanı ölümün əsas səbəbi nədir?
A) Qaraciyər koması

B) Diabetik koma

C) Kəskin ürək çatışmazlığı

D) Pnevmoniya

E) Varikoz damarlardan qan axma
Ədəbiyyat: А.И Воробьёв. Справочник практического врача. «Медицина», Москва, 1990
480) Dəridə melaninin azalması müşahidə olunur?
A) QİÇS, malyariya

B) Fenilketonuriya

C) Kron xəstəliyi, xondrodistrofiya

D) Lepra


E) Uippl xəstəliyi, fibroz displaziya, vitiliqo
Ədəbiyyat: А.И Воробьёв. Справочник практического врача. «Медицина», Москва, 1990
481) Osteomalyasiya zamanı müşahidə olunmur?
A) Nefrokalsinoz

B) Sümüklərin qalın sətinin olmaması

C) Milkman sindromu (yalançı sınıqlar)

D) Hiperkalsemiya

E) Borulu sumuklərin əyilməsi
Ədəbiyyat: А.И Воробьёв. Справочник практического врача. «Медицина», Москва, 1990
482) Pedcet xəstəliyi zamanı baş verən fəsadlar?
A) Öd kisəsində daşların əmələ qəlməsi, hipokalsemiya

B) Hipernatriemiya, revmatoid artrit

C) Osteoxondropatiya, hipokalsemiya

D) İkincili hiperparatireoz

E) Böyrəklərdə kanal daşlarının əmələ gəlməsi, osteoqen sarkoma, hiperkalsemiya
Ədəbiyyat: А.И Воробьёв. Справочник практического врача. «Медицина», Москва, 1990
483) Vilson - Konovalov xəstəliyinə aşağıdakılardan hansı xas deyil?
A) Seruloplazminin aşağı səviyyəsi

B) Seruloplazminin yüksək səviyyəsi

C) Plazmada misin səviyyəsinin artması

D) Bazal qanqlianın zədələnmə əlaməti

E) Qaraciyər sirrozu
Ədəbiyyat: Ф.И. Комаров. Диагностика и лечение внутренних болезней. «Медицина», Москва, 1999, том 3
484) Lipid mübadiləsinin göstəricilərini hansı preparatlar yaxşılaşdırır?
A) Nootrop preparatlar, tərkibində vitamin E olan preparatlar

B) Lipotrop preparatları, antioksidantlar, tərkibində vitamin A və karotin olan preparatlar

C) Anabolik steroidlər, a-adrenoblokatorlar, biquanidlər

D) β -adrenoblokatorlar

E) İmmunodepressantlar
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. Лечение болезней внутренних органов. «Белмедкнига», Витебск, 2001, том 3.
485) Qlükozaya tolerantlıq sınağının aparılmasına göstəriş deyil?
A) Dislipidemiya

B) Qanda şəkərin miqdarının bir neçə dəfə yüksək olması

C) Yanğı və susuzluq

D) Piylənmə

E) Furunkulyoz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
486) Şəkərli diabetin gedişatına hansı preparatlar təsir etmir?
A) Tiazid diuretiklər

B) Deksametazon

C) Anaprilin

D) Enalapril

E) Peroral kontraseptivlər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
487) Uzun müddət şəkərli diabet zamanı korluğun əsas səbəbi hansıdır?
A) Qlaukoma

B) Katarakta

C) Görmə sinirinin atrofiyası

D) Avtonom neyropatiya

E) Proliferasiya edici retinopatiya
Ədəbiyyat: И.И. Дедов, В.В. Фадеев. Введение в диабетологию. Руководство для врачей. М. Берег, 1998
488) 30 yaşlı şəkərli diabet tip 1- lə xəstə insulin vurduqdan 2 saat sonra koma vəziyyətinə düşüb. İlkin yardım neçə göstərilməlidir?
A) Qanda kreatininin, sidik cövhərinin təyini

B) Mütləq EKQ çəkilməsi

C) Vena daxili 5% qlükoza məhlulunun şırınqa ilə yeridilməsi

D) 20 - 40 ml 40% qlükoza məhlulunun vena daxili yeridilməsi

E) 10 - 20 V qısa müddətli insulinin dəri altina vurulması
Ədəbiyyat: И.И. Дедов, В.В. Фадеев. Введение в диабетологию. Руководство для врачей. М. Берег, 1998
489) Sidikdə qlükozuriya aşkar edildikdə nə etmək lazımdır?
A) Qidada karbohidratların miqdarının məhdudlaşdırılması

B) Bazal insulinin təyini

C) Qlyukozatolerant sınağının aparılması

D) Ac qarna qanda şəkərin miqdarının təyini

E) Sulfonilamid törəmələrinin təyini
Ədəbiyyat: И.И. Дедов, В.В. Фадеев. Введение в диабетологию. Руководство для врачей. М. Берег, 1998
490) Arterial hipertoniya zamanı əsas hədəf orqanı hansı deyil?
A) Ürək

B) Dalaq


C) Gözün torlu qişası

D) Beyin


E) Böyrəklər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
491) Şəkərli diabet xəstələrinin AT lazımi maksimal səviyyəsi hansıdır?
A) АT 130/80 mm.c.s.

B) АT 120/80 mm.c.s.

C) АT 140/90 mm.c.s.

D) АT 125/75 mm.c.s.

E) АT 160/90 mm.c.s.
Ədəbiyyat: М.В. Шестакова Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения. «Медицина», Москва, 2004.
492) Şəkərli diabet xəstələrinə antihipertenziv terapiyaya başlamaq AT hansı göstəricilərində məsləhətdir?
A) АT 120/80 mm.c.s.

B) АT 130/80 mm.c.s.

C) АT 125/75 mm.c.s.

D) АT 160/90 mm.c.s.

E) АT 140/90 mm.c.s.
Ədəbiyyat: М.В. Шестакова Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения. «Медицина», Москва, 2004.
493) 2 tip şəkərli diabet xəstələri arasında essensial arterial hipertoniyanın yayılması neçə faiz təşkil edir?
A) 100%

B) 30% artıq

C) 80% artıq

D) 15% artıq

E) 50% artıq
Ədəbiyyat: М.В. Шестакова Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения. «Медицина», Москва, 2004.
494) 2 tip şəkərli diabet xəstələri arasında böyrək mənşəli arterial hipertoniyanın yayılması neçə faiz təşkil edir?
A) 100%

B) 15%


C) 30%

D) 50%


E) 80%
Ədəbiyyat: М.В. Шестакова Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения. «Медицина», Москва, 2004.
495) Şəkərli diabet xəstələrinə b-adrenoblokatorların təyini üçün göstərişlər hansıdır?
A) Arterial hipertoniyanın bronxların obstruktiv xəstəliklərlə ahənglik zamanı

B) Anamnezdə transmural infarktın keçirilməsi

C) Arterial hipertoniyanın dislipidemiya ilə ahənglik zamanı

D) Arterial hipertoniyanın durğunluq ürək çatmamazlığı ilə ahənglik zamanı

E) Arterial hipertoniyanın periferik arteriaların xəstəliklərlə ahənglik zamanı
Ədəbiyyat: М.В. Шестакова Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения. «Медицина», Москва, 2004.
496) Şəkərli diabet xəstələrində hipertoniyanın müalicəsi üçün hansı antihipertenziv preparatlarının kombinasiyası daha effektivdir?
A) Diuretiklər və Ca-antaqonistləri

B) A-adrenoblokatorlar və anqiotenzin-2 reseptorlarına antaqonistlər

C) A-adrenoblokatorlar və APF-inhibitorlar

D) APF inhibitorları və diuretiklər

E) B-adrenoblokatorları və diuretiklər
Ədəbiyyat: М.В. Шестакова Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения. «Медицина», Москва, 2004.
497) AÇF inhibitorlarının ən geniş yayılmış əlavə təsiri hansıdır?
A) AV - keçiriliciyinin lənqiməsi

B) Taxikardiya

C) Quru öskürək

D) Topuqlarda ödemlər

E) Vazomotor rinit
Ədəbiyyat: М.В. Шестакова Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения. «Медицина», Москва, 2004.
498) APF inhibitorların təyininə əks göstəriş hansıdır?
A) Proteinuriya

B) Sol mədəciyin hipertrofiyası

C) Böyrək arterialarının ikitərəfli stenozu

D) Dislipidemiya

E) İnsulinrezistentlik
Ədəbiyyat: М.В. Шестакова Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения «Медицина», Москва, 2004.
499) Nefroprotektiv təsirə malik olan preparat hansıdır?
A) Diuretiklər

B) APF-inhibitorlar

C) B-adrenoblokatorlar

D) A-adrenoblokatorlar

E) Vazodilyatatorlar
Ədəbiyyat: М.В. Шестакова Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения «Медицина», Москва, 2004.
500) Diabetik nefropatiyalı xəstənin təzyiqin artmayıbsa Enalaprilin sutkalıq dozası hansıdır?
A) 10 mq

B) 2,5 mq

C) 40 mq

D) 20 mq


E) 5 mq
Ədəbiyyat: М.В. Шестакова Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения «Медицина», Москва, 2004.
501) Hansı preparatların qəbulu zamanı AT arta bilər?
A) Hormonal kontraseptivlər və qlyukokortikoidlər

B) Sedativ preparatlar

C) Ürək qlikozidləri

D) Anorektiklər

E) Nitratlar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
502) İnsulinomanın klinikasında dominant simptomlar hansıdır?
A) Hiperinsulinemiya

B) Hiperinsulinemiya və insulinrezistentlik

C) Hipoqlikemiya və insulinrezistentlik

D) Hipoqlikemiya və hiperinsulinemiya

E) Hiperqlikemiya və hiperinsulinemiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
503) İnsulinomanın əsas diaqnostik kriteriyi hansı deyil?
A) Qanda qlikemiya < 1,7 mmol/l

B) Tutmanın vena daxili yeridilən qlyukoza ilə aradan qötürülməsi

C) Spontan hipoqlikemiya tutmaları(Ac qarına və ya ağır fiziki işdən sonra)

D) Bədən çəkisinin azalması

E) Dislipidemiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
504) Somatostatinoma harada lokalizasiya edə bilər?
A) Nazik bağırsaqda

B) Yoğun bağırsaqda

C) Mədədə

D) Beyində

E) Aortada
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
505) Somatostatinomanın sistem effektlərinə hansılar aid deyil?
A) Somatostatinin hiposekresiyası

B) Somatostatinin hipersekresiyası

C) Pankreatik fermentlərin sekresiyasının ləngiməsi

D) Öd kisəsinin yığılması

E) Mədədə HCL sekresiyasının azalması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
506) Somatostatinomanın simptomlarına hansı aid deyil?
A) Dispepsiya

B) Arıqlama və anemiya

C) Şəkərli diabet

D) Bədən çəkisinin artması

E) Steatoreya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
507) Qastrinoma harada lokalizasiya edə bilməz?
A) Düz bağırsaqda

B) Mədəaltı vəzidə

C) 12 barmaq bağırsaqda

D) Dalaqda

E) Mədədə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
508) Karbohidrat mübadiləsinin arterial hipertoniya ilə ahənqliyi hansı xəstəlik üçün xarakterik deyil?
A) Akromeqaliya üçün

B) Hipofizar nanizm üçün

C) Kortikosteroma üçün

D) İtsenko-Kuşınq xəstəliyi üçün

E) Tireotoksikoz üçün
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
509) Əhalinin ölüm strukturasında şəkərli diabet neçənci yeri tutur?
A) 5-ci

B) 2-ci


C) 1-ci

D) 3-cü


E) 6-cı
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
510) Diabetik fetopatiyanın postnatal ağırlaşması nə ola bilər?
A) Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi

B) Boyun inkişafdan qalması

C) Dölün anadangəlmə inkişaf qüsurları

D) Şəkərli diabet

E) Hipoqonadizm
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
511) Proliferativ retinopatiya üçün xarakterik deyil?
A) Neovaskulyarizasiya

B) Qlaukoma

C) Venoz anomaliyalar

D) Billura qansızmalar

E) Hemoftalm
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
512) Torlu qişanın lazer fotokoaqulyasiyası ilə müalicəyə göstəriş deyil?
A) Tək-tək mikroanevrizmalar

B) Diffuz makulyar ödem

C) Proliferativ retinopatiya

D) Makulopatiya

E) Preproliferativ retinopatiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
513) Diabetik nefropatiyanın uremik mərhələsi üçün xarakterik deyil?
A) Kreatinin miqdarının artması

B) Arterial hipertoniya

C) Proteinuriya

D) Funksional böyrək rezervinin kəskin azalması

E) Arterial hipotoniya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
514) Qlyukozaya tolerantlığın pozulması necə təyin edilir?
A) Qanda şəkərin miqdarını qecə vaxtı təyini zamanı

B) Qanda şəkərin miqdarını 2 saat yeməkdən sonra yoxlama zamanı

C) Qanda şəkərin miqdarını qün ərzində təyini zamanı

D) Ac qarına şəkərin təyini zamanı

E) Standart qlükoza tolerant sınağı zamanı
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
515) Standart qlükoza tolerant sınaqı zamanı qlükoza hansı hesabla verilir?
A) 1,0 qr bir kg çəkiyə

B) 2,75 qr bir kg çəkiyə

C) 1,5 qr bir kg çəkiyə

D) 1,75 qr bir kg çəkiyə

E) 0,5 qr bir kg çəkiyə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
516) Şəkərli diabet zamanı zülalların, piylərin və karbohidratların kalori üzrə optimal nisbəti necədir?
A) 20 : 20 : 60

B) 20 : 30 : 50

C) 30 : 20 : 50

D) 30 : 30 : 40

E) 15 : 25 : 60
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
517) Hipoqlikemiyanın metabolik markerlərinə hansı aiddir?
A) Mikroalbuminuriya

B) Qanda şəkərin miqdarının artması

C) Sidikdə keton cismlərinin təyini

D) Qanda şəkərin miqdarının azalması

E) Qanda keton cismlərinin təyini
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
518) Uşaqlar və yeniyetmələr üçün ən münasib insulin rejimləri hansıdır?
A) Bazis-bolyus terapiya

B) Qündə 3-4 dəfə orta müddətli insulin inyeksiyası

C) Qündə 4-5 dəfə qisa müddətli insulin inyeksiyası

D) Qündə 1 dəfə qısa və uzun müddətli insulin inyeksiyası

E) Qündə 3 dəfə qısa müddətli və 1 dəfə axşam uzun müddətli insulin inyeksiyası
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
519) 3 yaşlı uşaq vaxtaşırı kəskin respirator infeksiyaya tutulurdu. 1 həftə bundan əvvəl yanğı, susuzluq, sidik ifrazının tezləşməsi simptomları əmələ qəlib. Çəkisi kəskin azalır. Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün hansı müayinələr aparılmalıdır?
A) Beyinin KT-sı

B) Zimnitskiy sınağı

C) Böyrəklərin USM-si

D) Qanda şəkərin təyini

E) Nevropatoloqun müayinəsi
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
520) 3 yaşlı uşaq vaxtaşırı kəskin respirator infeksiyaya tutulurdu. 1 həftə bundan əvvəl yanğı, susuzluq və sidik ifrazının tezləşməsi simptomları əmələ qəlib. Çəkisi kəskin azalır. ŞD üçün xarakterik laborator göstəricilər hansıdır?
A) Nikturiya

B) Oksaluriya

C) Leykosituriya

D) Eritrosituriya

E) Qlyukozuriya
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
521) 3 yaşlı uşaq tez-tez kəskin respirator infeksiyaya yoluxur. 1 həftə bundan əvvəl yanğı, susuzluq, sidik ifrazının tezləşməsi simptomları əmələ gəlib. Çəkisi kəskin azalır. İnsulinoterapiyanı hansı növ qısa müddətli insulinlərlə başlamaq lazımdır?
A) Qarışıq insulinlərlə

B) İri buynuzlu heyvanların insulinləri ilə

C) Donuz insilinləri ilə

D) İnsulin analoqları ilə

E) Gen - mühəndislik yolu ilə alınma insulinlərlə
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
522) 3 yaşlı uşaq tez - tez kəskin respirator infeksiyaya yoluxur. 1 həftə bundan əvvəl yanğı, susuzluq, sidik ifrazının tezləşməsi simptomları əmələ gəlib. Çəkisi kəskin azalır. Uşağın qidalanmasını hansı prinsiplərlə aparmaq lazımdır?
A) 12 saatlıq aclıq

B) Qidanın kalorajını kəskin azaltmaq

C) Gün ərzində 6 dəfə

D) Gün ərzində 3 - 4 dəfə

E) İştahdan asılı olaraq
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
523) 3 yaşlı uşaq vaxtaşırı kəskin respirator infeksiyaya tutulurdu. 1 həftə bundan əvvəl yanğı, susuzluq və sidik ifrazının tezləşməsi simptomları əmələ gəlib. Çəkisi kəskin azalır. Pəhrizində karbohidratların miqdarı neçə faiz təşkil etməlidir?
A) 40 %

B) 30 %


C) 70 %

D) 60 %


E) 50 %
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
524) 3 yaşlı uşaq vaxtaşırı kəskin respirator infeksiyaya tutulurdu. 1 həftə bundan əvvəl yanğı, susuzluq və sidik ifrazının tezləşməsi simptomları əmələ gəlib. Çəkisi kəskin azalır. Pəhrizində zülalların miqdarı neçə faiz təşkil etməlidir?
A) 15 %

B) 20 %


C) 30 %

D) 40 %


E) 50 %
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
525) 3 yaşlı uşaq vaxtaşırı kəskin respirator infeksiyaya tutulurdu. 1 həftə bundan əvvəl yanğı, susuzluq və sidik ifrazının tezləşməsi simptomları əmələ qəlib. Çəkisi kəskin azalır. Pəhrizində piylərin miqdarı neçə faiz təşkil etməlidir?
A) 25%

B) 50%


C) 40%

D) 30%


E) 10%
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова, Е.А.Андрианова Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных сахарным диабетом типа 1. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


База данных защищена авторским правом ©infoeto.ru 2022
обратиться к администрации
Как написать курсовую работу | Как написать хороший реферат
    Главная страница